Производство на електротелфери, електродвигатели, кранове и кранови компоненти

Продукция

Контакти

"Балканско ехо" ЕООД
5460 с. Кръвеник, Община Севлиево,
Област Габрово
Тел.: 067302 220
Факс: 067302 375
Моб.: 0885 000 555; 0888 22 33 44
E-mail: balkanskoeho@abv.bg
Начало » Европейски програми
Европейски програми

2014-06-27 - Осигуряване на организиран транспорт - месец Юни

Във връзка с изпълнението на Дейност 3: „Осигуряване на организиран транспорт за работещите в „Балканско ехо“ ЕООД до и от работното място" бе стартирана и проведена процедура с „Публична покана” за избор на изпълнител, за „Доставка на гориво за организирания транспорт за работещите в „Балканско ехо“ ЕООД до и от работното им място“. Изборът на най-подходящя в качествено и икономическо отношение изпълнител на проектната дейност бе извършен при спазване на принципите за публичност и прозрачност, свободна и лоялна конкуренция, равнопоставеност и недопускане на дискриминация, недопускане на конфликт на интереси и на осъществяване на корупционни схеми и практики и в пълно съответствие с разпоредбите на Постановление на Министерския съвет № 69 от 11 март 2013 г.

След отваряне на офертите и класиране на кандидатите за изпълнител на дейността бе определен „Лукойл България“ ООД, с който на 27.06.2014 г.
Управителя на „Балканско ехо“ ЕООД сключи договор за изпълнение.

Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. „Балканско ехо“ ЕООД носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенцията по заетостта.