| BG EN RU DE CZ TR FA
ПОВДИГНЕТЕ ПРОЕКТИТЕ СИ С НАС !

2019-02-25 - „Енергийна ефективност за по-добра конкурентоспособност“


Във връзка с изпълнението на сключен договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-3.002-0122-C01 по проект “Енергийна ефективност за по-добра конкурентоспособност”, финансиран в рамките на Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, по процедура BG16RFOP002-3.002 “Енергийна ефективност в големи предприятия”, със средства осигурени от Европейския фонд за регионално развитие и националния бюджет, „Балканско Ехо“ ЕООД обявява процедура за избор на изпълнител по реда на ПМС № 160 „Избор с публична покана“.

Документация:
1. ДЕКЛАРАЦИЯ НА КАНДИДАТА - изтегли .DOCX
2. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТИТЕ - изтегли .PDF
3. МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ - изтегли .PDF
4. ОФЕРТА - изтегли .DOCX
5. ПРОЕКТО-ДОГОВОР ЗА ДОСТАВКА - изтегли .PDF
6. ПУБЛИЧНА ПОКАНА - изтегли .PDF

Назад