| BG EN RU DE CZ TR FA
ПОВДИГНЕТЕ ПРОЕКТИТЕ СИ С НАС !

2014-03-19 - Осигуряване на организиран транспорт - месец Март

„Балканско ехо“ ЕООД подписа с Агенцията по заетостта Договор за безвъзмездна финансова помощ № ESF-2203-04-02004 по схема BG051PO001-2.2.03 „На път”. В съответствие с договора дружеството ще получи безвъзмездна финансова помощ в размер на 228 068,93 лева за финансирането на Проект „Осигуряване на социални придобивки на работещите в „Балканско ехо“ ЕООД под формата на съобразен с тяхното работно време и местоживеене транспорт“. Проектът ще се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Основната цел при реализирането на утвърдените проектни дейности е свързана с разширяването на комплекса от социални мерки за насърчаване на географската мобилност, запазване заетостта и доходите от труд на персонала на „Балканско ехо“ ЕООД. С проекта се предвижда осигуряването на организиран транспорт за работещите в предприятието до и от работното им място, съобразен с тяхното работно време и местоживеене.

Наред с това ще бъдат изпълнени предвидените с проекта дейности по осигуряване на информация и публичност и извършване на независим финансов одит на изпълнението на проекта.

Изборът на най-подходящите в качествено и икономическо отношение изпълнители на проектните дейности ще бъде извършен при спазване на принципите за публичност и прозрачност, свободна и лоялна конкуренция, равнопоставеност и недопускане на дискриминация, недопускане на конфликт на интереси и на осъществяване на корупционни схеми и практики. Всички процедури за избор на изпълнителите на дейностите ще бъдат проведени в пълно съответствие с разпоредбите на Постановление на Министерския съвет № 69 от 11 март 2013 г.

Организацията и управлението на проекта ще се извършват при спазване изискванията на действащото българско законодателство и законодателството на Европейската общност и чрез прилагането на добрите практики за управление на проекти.

Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. „Балканско ехо“ ЕООД носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенцията по заетостта.

Назад