| BG EN RU DE CZ TR FA
ПОВДИГНЕТЕ ПРОЕКТИТЕ СИ С НАС !

2014, Октомври - Осигуряване на организиран транспорт - месец Октомври

Към края на месец октомври 2014 г.„Балканско ехо“ ЕООД продължава успешното изпълнение на Проект „Осигуряване на социални придобивки на работещите в „Балканско ехо“ ЕООД под формата на съобразен с тяхното работно време и местоживеене транспорт“ съгласно изискванията на Договор за безвъзмездна финансова помощ № ESF-2203-04-02004 от 1 март 2014 г. В хода на осъществяването на проекта ръководството на дружеството осигурява на своите служители социални придобивки под формата на съобразен с тяхното работно време и местоживеене транспортот местата на живеене на работещите до трите обособени самостоятелни завода, разположени в с. Ресен (Област Велико Търново, Община Велико Търново), с. Враниловци (Област Габрово, Община Габрово) и в с. Кръвеник (Област Габрово, Община Севлиево) с транспортни средства – собственост на дружеството по 18 самостоятелни маршрута – десет до завода в с. Кръвеник, шест до завода в с. Ресен и два до завода в с. Враниловци.
Всички дейности по организацията и управлението на проекта се извършват при спазване изискванията на действащото българско законодателство и законодателството на Европейската общност и чрез прилагането на добрите практики за управление на проекти.Екипът за организация и управление на проекта ежемесечно представя на Договарящия орган необходимата информация и отчети, свързани с изпълнението на проектните дейности,организира воденето на точна и редовна документация и аналитични счетоводни отчети, отразяващи изпълнението на проекта, използвайки текущата счетоводна система на дружеството, но организирана по начин, гарантиращ отделна счетоводна аналитичност само за дейностите и целите по проекта. Тази система се прилага в съответствие с националното законодателство.
Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. „Балканско ехо“ ЕООД носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенцията по заетостта.

Назад