| BG EN RU DE CZ TR FA
ПОВДИГНЕТЕ ПРОЕКТИТЕ СИ С НАС !

2015, Януари - Осигуряване на организиран транспорт - месец Януари

През 2015 г. продължава изпълнението на Дейност 3: „Осигуряване на организиран транспорт за работещите в „Балканско ехо“ ЕООД до и от работното място". С изпълнението на дейността са осигурени социални придобивки на работещите в „Балканско ехо“ ЕООД под формата на съобразен с тяхното работно време и местоживеене транспорт от местата на живеене на работещите до трите обособени самостоятелни завода, разположени в с. Ресен (Област Велико Търново, Община Велико Търново), с. Враниловци (Област Габрово, Община Габрово) и в с. Кръвеник (Област Габрово, Община Севлиево) с транспортни средства – собственост на дружеството по 18 самостоятелни маршрута – десет до завода в с. Кръвеник, шест до завода в с. Ресен и два до завода в с. Враниловци:
Маршрут 1: гр. Габрово – с. Враниловци и обратно
Маршрут 2: гр. Габрово – с. Кръвеник и обратно
Маршрут 3: гр. Дряново - гр. Габрово – с. Кръвеник и обратно
Маршрут 4: гр. Дряново - гр. Габрово – с. Кръвеник и обратно
Маршрут 5: гр. Габрово – с. Кръвеник и обратно
Маршрут 6: гр. Габрово – с. Кръвеник и обратно
Маршрут 7: гр. Габрово – с. Кръвеник и обратно
Маршрут 8: гр. Габрово – с. Кръвеник и обратно
Маршрут 9: гр. Габрово – с. Кръвеник и обратно
Маршрут 10: гр. Габрово – с. Кръвеник и обратно
Маршрут 11: с. Беляковец - гр. В. Търново - с. Самоводене - с. Ресен и обратно
Маршрут 12: гр. В. Търново - с. Ресен и обратно
Маршрут 13: гр. Дряново - гр. Дебелец - с. Самоводене - с. Ресен и обратно
Маршрут 14: с. Първомайци - гр. Лясковец - гр. Горна Оряховица - с. Самоводене - с. Ресен и обратно
Маршрут 15: с. Беляковец - гр. В. Търново - с. Ресен и обратно
Маршрут 16: гр. В. Търново - с. Ресен и обратно
Маршрут 17: гр. Габрово - с. Враниловци и обратно
Маршрут 18: гр. Габрово - с. Кръвеник и обратно
Продължава и цялостната дейност на екипа за организация и управление на проекта, свързана с провеждането на работни срещи; съхранението и воденето на точна и редовна документация и аналитични счетоводни отчети, отразяващи изпълнението на проекта, използвайки текущата счетоводна система на дружеството, но организирана по начин, гарантиращ отделна счетоводна аналитичност само за дейностите и целите по проекта, в съответствие с националното законодателство
Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. „Балканско ехо“ ЕООД носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенцията по заетостта.

Назад