| BG EN RU DE CZ TR FA
ПОВДИГНЕТЕ ПРОЕКТИТЕ СИ С НАС !

2015, Април - Осигуряване на организиран транспорт

Към края на месец април 2015 г.„Балканско ехо“ ЕООД продължава успешното изпълнение на Проект „Осигуряване на социални придобивки на работещите в „Балканско ехо“ ЕООД под формата на съобразен с тяхното работно време и местоживеене транспорт“ съгласно изискванията на Договор за безвъзмездна финансова помощ № ESF-2203-04-02004 от 1 март 2014 г. В хода на осъществяването на проекта ръководството на дружеството осигурява на своите служители социални придобивки под формата на съобразен с тяхното работно време и местоживеене транспортот местата на живеене на работещите до трите обособени самостоятелни завода, разположени в с. Ресен (Област Велико Търново, Община Велико Търново), с. Враниловци (Област Габрово, Община Габрово) и в с. Кръвеник (Област Габрово, Община Севлиево) с транспортни средства – собственост на дружеството по 18 самостоятелни маршрута – десет до завода в с. Кръвеник, шест до завода в с. Ресен и два до завода в с. Враниловци.

Всички дейности по организацията и управлението на проекта се извършват при спазване изискванията на действащото българско законодателство и законодателството на Европейската общност и чрез прилагането на добрите практики за управление на проекти.

На 30.03 2015 г. сключен договор за изпълнението на дейност „Извършване на независим финансов одит на изпълнението на проекта".

Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. „Балканско ехо“ ЕООД носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенцията по заетостта.

Назад