| BG EN RU DE CZ TR FA
ПОВДИГНЕТЕ ПРОЕКТИТЕ СИ С НАС !

2015-06-03 - Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

„Балканско ехо“ ЕООД успешно завърши проект „Осигуряване на социални придобивки на работещите в „Балканско ехо“ ЕООД под формата на съобразен с тяхното работно време и местоживеене транспорт“. Проектът беше осъществен по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз в съответствие с изискванията на Договор за безвъзмездна финансова помощ № ESF-2203-04-02004 от 11 декември 2013 г. по схема BG051PO001-2.2.03 „На път”.

Организацията и управлението на проекта бяха извършени при спазване изискванията на действащото българско законодателство и законодателството на Европейската общност и чрез прилагането на добрите практики за управление на проекти. Създадената професионална организация на управление позволи всички предвидени проектни дейности да бъдат изпълнени в рамките на утвърдените срокове и на предвидените средства в бюджета. С успешното осъществяване на дейностите бяха постигнати общата и специфичните цели на проекта.

За всички служители на „Балканско ехо“ ЕООД бе разширен комплекса от социални мерки за насърчаване на географската мобилност, чрез:
- осигуряването на организиран транспорт за работещите в предприятието до и от работното им място, съобразен с тяхното работно време и местоживеене и
- запазване заетостта и доходите от труд на персонала на „Балканско ехо“ ЕООД чрез предоставяне на преференции за транспорт до работното място.

Изборът на най-подходящите в качествено и икономическо отношение изпълнители на проектните дейности беше извършен при спазване на принципите за публичност и прозрачност, свободна и лоялна конкуренция, равнопоставеност и недопускане на дискриминация, недопускане на конфликт на интереси и на осъществяване на корупционни схеми и практики. Всички процедури за избор на изпълнителите на дейностите бяха проведени в пълно съответствие с разпоредбите на Постановление на Министерския съвет № 69 от 11 март 2013 г.

За популяризиране на дейностите по проекта бяха публикувани 2 съобщения във вестник „Габрово днес“, поставени бяха три информационни табели, разпространени бяха 3 000 информационни брошури, проведени бяха начални и заключителни пресконференции в с Кръвеник, с. Враниловци и с. Ресен. Дейностите по осигуряване на информация и публичност, бяха реализирани съгласно правилата на Регламент (ЕО) № 1828/2006 на Комисията от 8 декември 2006 г. относно реда и начина на изпълнение на Регламент (ЕО) № 1083/2006 от 11 юли 2006 г. на Съвета за определянето на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд.

За да се прецени достоверността на изготвените по проекта финансови отчети, целесъобразността и законността на разходите, тяхната допустимост, акуратност и реалност на възникване, както и отчитането им с релевантни разходооправдателни документи.се извърши независим финансов одит на проекта.

Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. „Балканско ехо“ ЕООД носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Агенцията по заетостта.

Назад