| BG EN RU DE CZ TR FA
ПОВДИГНЕТЕ ПРОЕКТИТЕ СИ С НАС !

2018-01-09 - „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия“


„БАЛКАНСКО ЕХО“ ЕООД е бенефициент по сключен договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-3.002-0122-C01 и изпълнява проект “Енергийна ефективност за по-добра конкурентоспособност”, финансиран в рамките на Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, по процедура BG16RFOP002-3.002 “Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия”, със средства осигурени от Европейския фонд за регионално развитие и националния бюджет.

Проектът е насочен към повишаване на конкурентоспособността на „БАЛКАНСКО ЕХО“ ЕООД, чрез реализиране на мерки за намаляване на енергийното потребление, разширяване на дейността, повишаване на капацитета и производителността на предприятието.

С осъществяването на дейностите по проекта ще се окаже пряк положителен ефект върху вътрешните фактори обуславящи конкурентоспособността на предприятието. Посредством инвестициите в ново енергоефективно високотехнологично оборудване ще се намали енергоемкостта на производството и ще се съкратят производствените разходи. Въвеждането в предприятието на система за енергийно управление в съответствие със стандрат EN ISO 50001, както и на система за автоматизиран мониторинг на енергопотреблението, ще позволи на БАЛКАНСКО ЕХО ЕООД да подбри енергийните си характеристики, в т.ч. подобряване на енергийната ефективност, подобрен контрол и оптимално използване на енергийните ресурси.

Всичко това ще допринесе за постигането на устойчиви резултати по отношение на дейността на предприятието изразяващи се в повишаване на конкурентния потенциал и подобряване на ресурсната ефективност на „БАЛКАНСКО ЕХО“ ЕООД, като стъпка в посока намаляване негативното въздействие върху околната среда и развитието на зелена икономика.

Общата стойност на допустимите разходи по проекта са в размер на 4 997 275.20 лв., от които 2 097 039.75 лв. европейско и 370 065.85 лв. национално съфинансиране.

Крайният срок за изпълнение на дейностите по проекта е 18.06.2019 г.

09.01.2018г.

Назад